Diario eslovaco Konzervatívny Denník: El "G77 y China" pidieron un cambio en las reglas del juego en el planeta.

Bratislava, 19 de septiembre de 2023

Diario eslovaco Konzervatívny Denník: El "G77 y China" pidieron un cambio en las reglas del juego en el planeta.

La cumbre de la mayor organización intergubernamental de países en desarrollo se celebró los días 15 y 16 de septiembre en La Habana. Por cierto, Cuba presidió el Grupo de los 77 por primera vez desde 1964. El estatus especial de China se debe al hecho de que Beijing se unió al grupo en 1992, no como miembro, sino como socio especial.

El grupo G77 + China incluye actualmente 134 países y reúne al 80% de la población mundial. Li Si, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del PCC, asistió a la cumbre como representante especial del presidente chino Xi Jinping. En la reunión participaron 116 países, con alrededor de 30 delegaciones encabezadas por jefes de Estado y de Gobierno.

En la declaración final conjunta de La Habana del grupo G-77 y China, describieron el actual orden económico internacional como "injusto para los países en desarrollo". Expresaron "la necesidad de una reforma integral de la arquitectura financiera internacional".

El grupo se pronunció contra "las leyes y reglamentos con efecto extraterritorial y todas las demás formas de medidas económicas coercitivas, incluidas las sanciones unilaterales contra los países en desarrollo". En la cumbre, pidió su cancelación inmediata. Condenó "los monopolios tecnológicos y otras prácticas desleales que obstaculizan el desarrollo tecnológico de los países en desarrollo".

Su inequívoca orientación antioccidental es evidente en el texto de la Declaración de La Habana. El Sur Global aboga por un orden internacional nuevo y más justo. Al mismo tiempo, exteriormente parece un evento controlado desde Beijing.

También es notable que esta cumbre esencialmente antioccidental y antiamericana se haya celebrado en Cuba, muy cerca de los Estados Unidos continentales.

(Tomado de Konzervatívny Denník)  

(EmbaCubaEslovaquia)

 

“G77 a Čína” vyzvali na zmenu pravidiel hry na planéte.

Ďalší samit najväčšej medzištátnej organizácie rozvojových krajín sa konal 15. – 16. septembra v Havane. Mimochodom, Kuba predsedala Skupine 77 po prvýkrát od roku 1964. Osobitné postavenie Číny vyplýva zo skutočnosti, že Peking sa v roku 1992 stal členom skupiny – nie ako člen, ale ako osobitný partner.

V záverečnom spoločnom Havanskom vyhlásení skupiny G-77 a Číny súčasný medzinárodný hospodársky poriadok označili za “nespravodlivý pre rozvojové krajiny”. Vyjadrili “potrebu komplexnej reformy medzinárodnej finančnej architektúry”.

Skupina sa vyslovila proti “zákonom a nariadeniam s extrateritoriálnym účinkom a všetkým ostatným formám donucovacích hospodárskych opatrení vrátane jednostranných sankcií voči rozvojovým krajinám”. Na samite vyzvala na ich okamžité zrušenie. Odsúdil “technologický monopol a iné nekalé praktiky, ktoré bránia technologickému rozvoju rozvojových krajín”.

Z textu Havanskej deklarácie je zrejmá jej jednoznačná protizápadná orientácia. Globálny Juh je za nový, spravodlivejší medzinárodný poriadok. Zároveň navonok vyzerá ako akcia riadená z Pekingu.

Je tiež pozoruhodné, že tento v skutočnosti protizápadný a protiamerický samit sa konal na Kube, veľmi blízko kontinentálnych Spojených štátov.

(Konzervatívny Denník-EmbaCubaEslovaquia)

 

Etiquetas
Categoría
Eventos
Multilaterales
Relaciones Bilaterales
RSS Minrex